Adatvédelmi nyilatkozat

Felelős szervezet

Teljes név: CAS Software Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített Név: CAS Software Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Eszperantó utca 3.

Telefon: +36 62 / 649-360

Internet: www.cas-software.hu

E-Mail: info@cas-software.hu

Képviseli: Martin Hubschneider és Ludwig Neer

 

A személyes adatok fogalma és azok átvevői

A személyes adatok olyan egyedi információk, amelyek felhasználhatók arra, hogy következtetéseket vonjanak le egy személy személyazonosságáról vagy ténybeli körülményeiről.

Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái:

 • IP-címek névtelen formában
 • a felhasználó viselkedésének névtelen azonosításához és elemzéséhez szükséges munkamenet adatok és adatok; ezek közé tartoznak az internetprotokoll cím és a metaadatok, mint például a böngésző, a böngésző nyelve, dátum és idő, felhasználói beállítások, pl. HTTP-sütik (cookies) beállításával

 

Ennek megfelelően nem tartoznak ide azok az információk, amelyek tartalma nem utal közvetlenül egy adott személy személyazonosságára vagy ténybeli körülményeire, pl. egy weboldal látogatóinak száma.

Személyes adatok átvevői:

 • ugyanazon vállalatcsoport tagjai
 • a GDPR 4. cikk (8) bekezdése szerinti adatfeldolgozó
 • olyan vállalatok, amelyek a felhasználók anonim adatainak felhasználásával felderítik és elemzik az internethasználók viselkedését, és kiértékelik azt marketing célokra, mint például a  Google. Ez nem érinti a személyes kapcsolattartási adatait
 • közösségi médiaszolgáltatások, például Facebook és annak felhasználói

 

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

A CAS Software Kft. weboldalán található információihoz való hozzáférés ingyenes. Nincs szükség személyes regisztrációra. Személyes információk gyűjtése addig történik, amíg az a szolgáltatások végrehajtásához szükséges. Személyes adatait csak a szolgáltatásaink átadására használjuk. Ide tartoznak például az információs anyagok, vagy próbaverziók.

Adatainak begyűjtése egyrészt az Ön közlése által történik. Itt olyan adatokról lehet szó, amelyeket megad a kapcsolatfelvételi űrlapon. Bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk össze az IT rendszerünkön keresztül a weboldalakon tett látogatás során. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. Internet böngésző, operációs rendszer vagy az oldal kérésének ideje).

Az adatok egy része a honlap hibátlan működéséhez kerül összegyűjtésre. Az Ön személyes adatai a következő célokra kerülnek feldolgozásra:

a) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás esetén

Amennyiben hozzájárulását adta a személyes adatok feldolgozásához, úgy ez a mindenkor megnevezett feldolgozás jogalapja. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. A hozzájárulástól a visszavonásig bekövetkezett feldolgozás jogszerűségét ez nem érinti.

b) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez

 • az Önnel kötött szerződések kivitelezéséhez
 • a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében végzett tevékenységek és intézkedések kivitelezéséhez

c) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettségek teljesítéséhez

Személyes adatait feldolgozzuk, amennyiben azok a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek (pl. kereskedelmi- és adótörvények).

d) A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdekeinknek, vagy harmadik felek érdekeinek érvényesítéséhez

 • automatikusan generált munkamenet adatok naplófájlokban történő ideiglenes tárolásához,
 • a felhasználói viselkedés harmadik felek általi anonim meghatározásához és értékeléséhez, pl.: Google,
 • jogi igény érvényesítéséhez és jogi viták eseti védelemhez, melyek nem tulajdoníthatók közvetlenül a szerződéses kapcsolatnak,
 • belső és külső vizsgálatokhoz és / vagy biztonsági felülvizsgálatokhoz,
 • szociális média szolgáltatások működtetéséhez.

e) Adatszolgáltatási kötelezettség

Köteles azon adatokat rendelkezésre bocsájtani, melyek az üzleti kapcsolatok felvételéhez és kivitelezéséhez, valamint a szerződéskötést megelőző kapcsolatokhoz szükségesek, vagy melyek gyűjtésére törvény által kötelezettek vagyunk. Ezen adatok hiányában nem köthetünk és kivitelezhetünk Önnel szerződést. Ez a későbbiekben az üzleti kapcsolathoz szükséges adatokra is érvényes.

 

Személyes adatainak feldolgozásába történő beleegyezés, valamint a beleegyezés visszavonása

Személyes adatainak megadásával beleegyezik a GDPR szerinti adattárolásba és felhasználásba. Ezek a személyes információk csak a CAS Software Kft. és a vállalatcsoport számára érhetőek el.

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A meglévő hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha egy e-mail üzenet küld nekünk. A visszavonásig folytatott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Böngészési és felhasználói viselkedésének elemzését és kiértékelését megtagadhatja, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök használatának felhagyásával.

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a következő törvényes jogokkal rendelkezik:

 • Személyes adatait érintő hozzáférési jog a GDPR 15. cikk értelmében
 • Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikk értelmében
 • Törléshez való jog a GDPR 17. cikk értelmében
 • Adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikk értelmében
 • Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikk értelmében
 • Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk értelmében;

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Joga van az adatokat, melyeket az Ön beleegyezése alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgoztunk, magához venni, vagy harmadik félnek szabványos, gépileg olvasható formában átadni. Amennyiben Ön az adatok közvetlen átvitelét kéri egy harmadik fél számára, annak teljesítése csak akkor történik meg, ha az technikailag megvalósítható.

 

Hozzáférési jog, zárolási jog, törlési jog

Az érvényes törvényes határozatok értelmében mindenkor joga van ingyenesen információkat kérni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, átvevőiről, az adatfeldolgozás céljáról és adott esetben joga van az adatok helyesbítésre, zárolására és törlésére.

 

Tiltakozási jog - hírlevelek

Az impresszum kötelezettség által nyilvánosságra hozott kapcsolattartási adatok kéretlen hirdetési és információs anyagok küldéséhez történő felhasználásának ellentmondunk. Az oldal üzemeltetői fenntartják a jogot, kéretlen hirdetési információk küldése esetén, például spam e-mailek küldése esetén, jogi lépések megtételére.

A GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében, amennyiben a törvényes feltételek fennállnak a következő tiltakozási joggal rendelkezik:

„Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.”

A GDPR 21. cikk (2) bekezdése értelmében a következő tiltakozási joggal rendelkezik:

„Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.”

 

Illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Önnek jogában áll fellebbezni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikk). A CAS Software Kft.-ért felelős felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36-1-391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Adatok továbbadása

A CAS Software Kft. szigorúan bizalmasan kezeli az Ön személyes adatait, és nem továbbítja harmadik felek részére (kivéve a CAS-csoport partnereit).

 

Harmadik országok részére történő adattovábbítás

Az adatokat az Európai Gazdasági Térségen - EGT kívüli országokba (harmadik országok) csak a akkor továbbítjuk, ha azt a törvény előíja, vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdése 1) albekezdése szerinti következő feltételek esetén:

a) Az érintett kifejezetten a hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról

b) az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az Ön kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;

c) az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;

d) az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;

e) az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;

f) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

g) a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

Az Európai Unión kívüli harmadik országok az adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztonságos harmadik országoknak tekinthetők. Az adatok átvevői nem tartoznak a GDPR rendelkezéseinek hatálya alá. Ezáltal nincs hatásunk arra, hogy milyen módon kezeljék az Ön adatait, valamint, hogy milyen mértékben és milyen célokra dolgozzák fel az adatokat a harmadik országban.

 

Adattárolás időtartama

A megadott személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjába leírtakkal eltérően a következő időtartamig tároljuk:

 • munkamenet adatai a munkamenet végéig
 • mindaddig, amíg az üzleti kapcsolatunk időtartama alatt szükséges. Ez magában foglalja a szerződés megkezdését és végrehajtását.
 • ha erre a tárolási és dokumentációs követelmények miatt kötelesek vagyunk, pl. a magyar Polgári Törvénykönyv (PTK) vagy az Adótörvény értelmében.

 

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak átvitelének biztosítása érdekében, például oldal üzemeltetőjének küldött megrendelés vagy kérés esetén, SSL vagy TLS titkosítást használ. Egy titkosított kapcsolatot arról ismerhet fel, hogy a böngésző címsávjában a http:// megváltozik https:// -re, valamint a böngészősávban lakat szimbólum jelenik meg.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítás engedélyezve van, az Ön által küldött adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

 

Adatgyűjtés a weboldalunkon

 

HTTP-sütik (Cookies)

A weboldalak részben HTTP-sütiket használnak. A HTTP-sütik nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. A HTTP-sütik segítenek a webhelyünket felhasználó-barátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tenni. A HTTP-sütik olyan apró szövegfájlok, amelyek a számítógépén tárolódnak és amelyeket a böngészője ment el.

A legtöbb általunk használt HTTP-süti, úgynevezett "munkamenet süti". Ezek a látogatás után automatikusan törlődnek. Egyéb HTTP-sütik az eszközön tárolódnak, amíg nem törli őket. A HTTP-sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőjét a következő látogatás alkalmával.

Beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a HTTP-sütik használatáról. Eseti alapon dönthet úgy, hogy elfogadja vagy elutasítja a HTTP-sütiket. Alternatívaként a böngészője úgy konfigurálható, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a HTTP-sütiket, vagy mindig elutasítsa őket, illetve automatikusan törölje a HTTP-sütiket a böngésző bezárásakor. A HTTP-sütik letiltása korlátozhatja a webhely működését.

Azok a HTTP-sütik, amelyek egy elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, vagy meghatározott, az Ön által használni kívánt funkciók biztosításához szükségesek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerülnek tárolásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a HTTP-sütik tárolása a technikai hibáktól mentes optimális szolgáltatás nyújtásához.  Amennyiben más HTTP-sütik (pl. a böngészési viselkedés elemzéséhez szükséges HTTP-sütik) is tárolásra kerülnek, azokat külön kezeljük az adatvédelmi irányelvekben.

 

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltató automatikusan gyűjt és tárol olyan információkat, amelyeket a böngésző automatikusan továbbít nekünk "szerver naplófájlokba". Ezek a következők:

 • böngésző típusa és verziója
 • használt operációs rendszer
 • referrer URL
 • a hozzáférést biztosító számítógép állomásneve
 • a szerver kérésének ideje
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem lehet más forrásokból származó adatokkal összevonni.

Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását a szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítéséhez.

Felhasználási statisztikák és hirdetések

Annak érdekében, hogy weboldalaink kínálatát tovább javíthassuk, statisztikai adatokat gyűjtünk ezek használatáról, melyhez a Google Analytics szolgáltatásait használjuk. Ezekhez HTTP-sütiket és/vagy JavaScript-et használunk. Az összegyűjtött adatokból álnévvel használati profilok készülnek. Az adatok gyűjtése és tárolása kizárólag álnevesített formában történik. Az adatokat a weboldal látogatóinak személyes beazonosításához, illetve álneves felhasználói profilhoz kapcsolásához nem használjuk.

 

Google Analytics

Ez a weboldal Google Analytics-et használ. Ezek a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a továbbiakban: Google) webes elemzési szolgáltatásai. A Google Analytics úgynevezett "HTTP-sütiket" használ; azaz számítógépén tárolt rövid szöveg fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A HTTP-sütik által a weboldal használatáról gyűjtött információk az Egyesült Államokban lévő Google-szerverhez kerülnek továbbításra és ott tárolásra.

A Google-Analytics-sütik tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja mind a webhelyét, mind a hirdetéseit.

 

IP névtelenítés

Az IP-cím névtelenítést aktiváltuk ezen a weboldalon. Így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő egyéb tagállamokban a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét mielőtt kiküldené azt az Egyesült Államokba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-cím kiküldésre a Google Egyesült Államokban található szerverére, majd az ott bekövetkező lerövidítésére. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az információkat az Ön weboldal használatának kiértékeléséhez, a weboldal tevékenységéről készült jelentések összeállításához, illetve, további, a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával és internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához. A Google Analytics által az Ön böngészőjéből továbbított IP-cím nem kerül összeolvasztásra más Google-adatokkal.

 

Böngésző bővítmény

A HTTP-sütik tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a weboldal összes funkcióját teljes mértékben tudja használni. Megakadályozhatja a HTTP-sütik által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-cím) Google által történő begyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi link alatt elérhető böngésző-bővítmény letöltésével és telepítésével: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

További információkat érhet el a Felhasználási feltételekről és az Adatvédelemről a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html weboldalon, illetve a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu weboldalon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics a „ga('set', 'anonymizeIp', true);“ kóddal került kibővítésre, annak érdekében, hogy az IP-címeket név nélkül gyűjtse össze (úgy nevezett IP-maszkolás).

Adatgyűjtés megtagadása

A következő linkre kattintva megtagadhatja adatainak gyűjtését a Google Analytics által. Az Opt-Out-Süti segítségével megtagadhatja adatainak gyűjtését a weboldalon tett jövőbeli látogatásai során:

A Google Analytics deaktiválásához kattintson ide.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésére vonatkozó további információkért lásd a Google adatvédelmi irányelveit: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozási megbízási szerződést kötöttünk a Google-lel, és teljes mértékben végrehajtjuk a magyar adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait a Google Analytics használatakor.

A weboldal használatával hozzájárul a Google által Önről szerzett adatok fentiekben leírt módon történő feldolgozásához a korábbiakban megnevezett cél érdekében.

Amennyiben nem szeretné, hogy a CAS Software Kft. weboldalain tett látogatásai ezen szolgáltatások egyikével kiértékelésre kerüljenek, úgy megakadályozhatja a HTTP-sütik elhelyezését és/vagy a JavaScript végrehajtását a megfelelő beállítások megadásával a böngészőben.

 

Demográfiai adatgyűjtés a Google Analytics segítségével

Ez a webhely a Google Analytics demográfiai jellemzőit használja. Ez lehetővé teszi a jelentések előállítását, amelyek a webhely látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődéséről tartalmaznak nyilatkozatokat. Ezek az adatok a Google és a harmadik felek látogatói adatainak érdeklődésen alapuló hirdetéseiből származnak. Az összegyűjtött adatok nem tulajdoníthatók egyetlen konkrét személynek sem. Ezt a funkciót bármikor letilthatja a Google-fiókjában szereplő hirdetések beállításainak módosításával, vagy az adatok gyűjtését a Google Analytics segítségével megtilthatja az "Adatgyűjtés megtagadása" szakaszban leírtak szerint.

Eszközök

 

Google Térkép

Ez a webhely egy API-n keresztül a Google Térkép térkép szolgáltatását használja. Szolgáltatás üzemeltetője: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Térkép használatához szükséges az IP-cím mentése. Ez az információ általában az Egyesült Államokban található Google szerverre kerül, és ott tárolódik. A webhely szolgáltatója nem befolyásolja ezt az adatátvitelt.

A Google Térkép használata online ajánlataink megfelelő ábrázolása, és a weboldalon feltüntetett helyek könnyű megtalálásának érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Jogi információk

A CAS Software Kft. weboldalain található információk nem garantáltak. Nem garantáljuk, hogy az adatok mindenkor naprakészek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalak technikai pontatlanságokat, vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk, vagy frissítsük a honlapon található információkat. A CAS Software Kft. semmilyen esetben nem felel Önnek vagy harmadik félnek, bármely nemű közvetlen, közvetett, speciális vagy egyéb következmény kárért, mely ennek vagy bármely kapcsolódó weboldalnak a használatából keletkezett. Kizárt továbbá minden nemű felelősség elvesztett nyereségért, üzleti megszakításért, program veszteségért vagy az Ön információs rendszerében keletkező egyéb adatokért. Ez abban az esetben is érvényes, amennyiben kifejezett utalás történik ilyen jellegű károk előfordulásának lehetőségére.

 

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: info@cas-software.hu.

 

Nyilatkozat módosítása

A CAS Software Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi politikát bármikor megváltoztassa a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Utolsó frissítés: 2018 június